Algemene Voorwaarden


 •  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de site van www.coronateststraatgelderland.nl, en op alle met Correct Monnereau BV aangegane overeenkomsten en de medewerkers die voor Correct Monnereau BV de werkzaamheden uitvoeren.
 • Door het gebruik van de internetsite coronateststraatgelderland.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
 • Correct Monnereau BV  is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
 • Bij bestellingen op locatie kan per pin of contant worden betaald (vooraf)
 • Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die  Correct Monnereau BV heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 •  In geval van niet-tijdige betaling is Correct Monnereau BV  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • De klant is verplicht Correct Monnereau BV  te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Correct Monnereau BV  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
 • Het is mogelijk dat Correct Monnereau BV  op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Correct Monnereau BV  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 •  Correct Monnereau of medewerkers die namens Correct Monnereau de testen uitvoeren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk van schade of letsel wat voortkomt uit de test. De test is geheel op eigen risico.
 • De geteste is zelf verantwoordelijk om een positieve uitslag te melden bij zijn of haar huisarts.
 • Correct Monnereau BV  zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen na de uitslag worden vernietigd en verwijderd. Alleen bij een positieve uitslag zijn wij Wettelijk verplicht om uw voor- achternaam, geboortedatum en BSN nummer binnen 24 uur na de test door te geven aan de lokale GGD.
 • Dit betreft een commerciële test. De concentratie van virale nucleoproteïne antigenen kunnen variëren in de loop van de ziekte en kunnen vallen onder de detectielimiet van de test. Mogelijke besmettelijkheid van de proefpersonen kan niet worden uitgesloten op basis van een negatieve test resultaten. Corona Teststraat Gelderland / Correct Monnereau kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De sneltest is voor eigen indicatie.
 • Opgemerkt dient te worden dat deze test, net zoals alle op dit moment bekende testen die als doel hebben om een infectie met het virus SARS-CoV-2 op te sporen, geen 100% zekerheid garandeert ten aanzien van de testresultaten. Het testresultaat dient derhalve als indicatief te worden beschouwd, waarbij de test en bijbehorende testresultaten voor eigen rekening en risico komen van de geteste persoon.

  Op grond van het bovenstaande begrijpt de te testen persoon dat Correct Monnereau BV en de medewerkers van Corona Teststraat Gelderland op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de testresultaten of eventuele conclusies die gebaseerd worden op de testresultaten.

  De aansprakelijkheid van Correct Monnereau uit hoofde van deze test voor directe schade is derhalve beperkt tot de vergoeding die is betaald voor de test en Correct Monnereau is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, met inbegrip van claims voor gederfde inkomsten, gederfde winst en bedrijfsstaking.

 • In geval van overmacht is Correct Monnereau BV  niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Corona Teststraat Gelderland
Na 15 minuten de uitslag, middels een Antigeen test